………………………………. ANADOLU LİSESİ TARİH KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

 

GİRİŞ

İnsanlığın hafızası olan tarih konuları güncel hayatımızı yakından ilgilendirmektedir. Bu önemli konularda görülen eksikliklerin veya aksaklıkların giderilmesini teşvik ve takip etmek gerekmektedir. Öğrenciler, öğretmenler, konuya hâkim kimseler arasında iletişim ve etkileşimin sağlanması gerekmektedir. Günümüzün teknolojik ve maddi imkânları ölçüsünde bu önemli konulara değinmek gerekmektedir.


KULÜBÜN ADI

Madde 1: Kulübün adı “………………………… Anadolu Lisesi  Tarih Kulübü”dür.

YAPI

Madde 2: Kulüp ………………………. Anadolu Lisesi ’ne bağlı bir topluluktur.

AMAÇLAR

Madde 3: Amaç: genelde bütün toplum için, özelde okulumuz öğrencileri arasında tarihin ve tarih dersinin öneminin anlatılmasını, anlaşılmasını ve benimsetilmesini sağlamaktır.

Madde 3.1: Tarih ve kültür konularına ilgi artırılmasını sağlayıcı bu konularda tartışmalar, söyleşiler, geziler, sergiler düzenlemek.

Madde 3.2: Öğrenciler arasında tarih ve kültür konuları hakkında bilgilenme sağlanması amacıyla derleme broşürler veya metinler düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.

Madde 3.3: Öğrenciler arasında tarih ve kültür konularına ilişkin bilgi ve belge paylaşımına öncülük etmek. Eldeki imkanlar ölçüsünde tarih ve kültür konularında bilgi dağarcığı (kitaplık, belgeler, gazete, dergi, etkinlik panosu vb) oluşturmak.

Madde 3.4: Öğrenciler arasında tarih ve kültür bilincinin oluşabilmesi amacıyla eldeki imkânlar dâhilince tarih ve kültür konularında uygun zaman ve yerlerde bilgilendirme, öğretme, tanıtma toplantıları düzenlemek.

Madde 3.5: Öğrenciler arasında iletişim ve etkileşimi sağlamak amacıyla web sitesi, e-posta grubu, dergi, etkinlik panosu   bülten gibi etkileşim araçları oluşturmak.

Madde 3.6: Öğretmenler ile öğrenciler ve ilgilenenler arasında tarih ve kültür konularında bilgi alışverişinin teminini sağlamak amacıyla söyleşi, açık oturum ve tarih yarışmaları düzenlemek.

YÖNTEM

Madde 4,1: ………………………Anadolu Lisesi  Tarih Kulübü, Madde 3’ün kısımlarında belirtilen amaçlar doğrultusunda, kulüp üyelerinin düzenlediği etkinlikleri gerçekleştirir.

Madde 4,2: ………………………Anadolu Lisesi  Tarih Kulübü , Madde 3’ün kısımlarında belirtilen amaçlar çerçevesinde, öğrenciler, öğretmenler, Alaca’da bulunan şair ve yazarlar, konuların uzmanları ve bu konuda yayın yapmış kişilerin katılımıyla panel, seminer, söyleşi, açık oturum vb. düzenler.

Madde 4,3: ………………………Anadolu Lisesi  Tarih Kulübü , Madde 3’ün kısımlarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yayın yapar.

YÖNETİM BİÇİMİ

Madde 5: ………………………Anadolu Lisesi  Tarih Kulübü, Genel Kurul’a katılan üyeler tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel Kurul iki ayda bir, Yönetim Kurulu ise ayda iki kere toplanır.

Madde 5.1: Genel Kurul’un Yapısı

Her ………………………Anadolu Lisesi  Tarih Kulübü üyesi Genel Kurullara katılma hakkına sahiptir.
Genel Kurullar esnasında tutanak tutulur, Genel Kurulun içeriği rapor edilir.
Yönetim Kurulunca önerilen ve tüm üyelerin onayladığı kişi(ler) rapor ve tutanağı hazırlar. Bu rapor ve tutanaklar herkese duyurulur.

Madde 5.2: Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu, bir başkan ve başkan yardımcısı, Yönetim ve Denetleme kurulları ve sınıf temsilcilerinden oluşur. Her sınıfın en az bir temsilcisi olmalıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına devamı zorunludur. Herhangi bir nedenle, bir üyenin, üst üste üç kere katılımının gerçekleşmemesi halinde Yönetim Kurulu üyeliği düşer.
Yönetim Kurulu, bir öğretim yılı için, Genel Kurula katılan üyeler tarafından, kapalı oy ve oy çokluğu ilkesi ile seçilir. Her eğitim ve öğretim yılı başında bu seçimler tekrarlanır.

 

GÖREVLER

Sosyal Kulüp Başkanının Görevleri :

 

Madde 5.3: Kulübün çalışmalarından yıllık çalışma programının uygulanmasında birinci derecede sorumludur.

Madde 5.4: Sosyal Kulüp Başkanının Görevleri şunlardır:

 

a.     Kulüple ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kulüp toplantısına çağırır.

b.     Diğer Sosyal Kulüplerle işbirliği yapar.

c.     Kulüp çalışmalarının düzenini. disiplinini ve gelişimini sağlar.

d.     Rehber Öğretmenin gözetim,denetim ve yönlendirmelerini  kulüp üyelerine iletir.

e.     Genel kurulda kulüple ilgili eleştirileri cevaplandırır.

f.      Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek Sosyal kulüpler yönetim kuruluna bildirir.

g.     Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

 

Sosyal Kulüp Başkan Yardımcısının Görevleri :

 

Madde 5.5: Sosyal Kulüp Başkan yardımcısının Görevleri şunlardır:

    

a.     Sosyal kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.

b.     Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.

c.     Başkanın kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

 

Yazmanın  Görevleri :

 

Madde 5.6: Yazmanın Görevleri şunlardır:

       

a.     Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.

b.     Diğer sosyal kulüplerle ilgili yazışmaları yapar, takip eder.

c.     Kulüple ilgili belgeleri, dosyaları düzenler.

 


Madde 5.7: Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri:
Tüm etkinliklerin yapılması ile ilgili kararların alınmasında görevlidir.
Tüm toplantıların düzenli yapılmasının sağlanmasından sorumludur.
Olağanüstü durumlarda kurul üyeleri ile iletişimin sağlanması ile ilgili kararlarda yetkilidir.

ÜYELİK

Madde 6: ………………………Anadolu Lisesi  Tarih Kulübü’ne  eğitim ve öğrenimine devam eden her  …………………..  öğrencisi, öğretmeni  üye olabilir.

Madde 7: Kulüp üyelerinden aidat toplanmaz, ancak yapılacak etkinliklerin (gezi, gibi) maliyeti eşit olarak paylaşılır.

Madde 8: Kulüp üyeleri, Genel Kurulda onaylanmadığı takdirde kulüp adına hareket edemez.

Madde 9: Üyelikten çıkartma, Tarih Kulübü tüzüğü dışında davranışları kesinleşen üyelerin her türlü kulüp toplantısında söz hakkı elinden alınarak yapılır.

TARİH KULÜBÜ’NÜN ÇALIŞMA ALANI :

 

Madde 10: Kulüp şu alanlarda faaliyette bulunur:

 

a.     Tarih kulübü gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir

b.     Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.

c.     Kulübün amacına uygun resim, sergi, film ve slaytlar hazırlayıp gösterir.

d.     Sosyal kulüp saatlerinde sosyal içerikli konuşmalar hazırlarlar.

 

KULÜBÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR :

 

Madde 11: Kulüp şu defter ve dosyaları tutar.

 

a.     Toplantı karar defteri

b.     Gelir-gider defteri

c.     Harcamalar dosyası

d.     Evrak dosyası ve zimmet defteri

e.     Demirbaş defteri.

 

 

TARİH KULÜBÜNÜN SORUMLU  OLDUĞU KİŞİ  VE KURULLAR :

 

Madde 12: Tarih Kulübü Yönetim Kurulu;

 

a.     Okul müdürüne

b.     Görevli müdür yardımcısına

c.     Tarih kulübü yönetici öğretmenine

d.     Rehber öğretmenler kuruluna

e.     Kulüp başkanlar kuruluna

f.      Kulüp genel kuruluna karşı sorumludur.

 

TARİH KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER KULÜPLER VE KURUMLAR :

Madde 13: Tarih kulübü şu sosyal kulüpler ve kurumlarla işbirliği yapar.

 

a.     Kültür edebiyat kulübü

b.     Gezi inceleme kulübü

c.     Okul koruma derneği

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 14: Kulübün değiştirilemez özellikteki tüzük maddeleri; amaçlarıdır.

Madde 15: Diğer konularda tüzüğe yapılacak ekleme ve çıkarımlar için ancak bir yıllık dönemde kulüp toplantılarının %80’ine katılanların önerileri gündeme alınır.

OYLAMA

Madde 16: Yukarıdaki özellikteki üyeler bu tür oylamalarda oy hakkına sahiptir.

Madde 17: Bu tür oylamalar normal ortamda üyelerin katılımıyla açık olarak yapılır.

KULÜBÜN FESHİ

Madde 18: Kulübün fesh edilmesi yetkisi ………………………Anadolu Lisesi  okul idaresine aittir.

Madde 19: Kulüp Genel Kurul üyelerinin üye tamsayısının 2/3’ünün kararıyla fesh edilebilir.

Madde 20: Kulüp herhangi bir biçimde madde 3, 4 ,5 ve 6’nın bir kısmının veya tamamının değiştirilmesi halinde doğrudan fesholur.

DİĞER  MADDELER

Madde 21: Kulübün resmi yayın organları genel kurulca onaylanmış olan web sitesi, dergi ve gazete ve etkinlik panosudur

 

 

DANIŞMAN ÖĞRETMEN :

 

            ………………………………….

           Tarih Öğretmeni

 

 

GÖREVLİ ÖĞRENCİLER:

 

                                   …………………………..              …………………………..

               Başkan                             Başkan Yrd.

 

 

………………….           ………………………         …………………..          ………………

      Yazman                                Üye                                 Üye                      Üye

 

 

 

  UYGUNDUR

……………………..

OKUL MÜDÜRÜ