Kaynaştırma için için Lise Tarih dersine yönelik (BEP) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

 

                                                                        T.C

………………….. Valiliği

………………… Lisesi Müdürlüğü

 

 

TARİH DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI

 

Öğrencinin Adı Soyadı:

 

Eğitsel Performans:

 

 

Uzun Dönemli Amaç: Tarih ve Zamanı Kavrar

 

Kısa Dönemli Amaç

Davranışlar

Araç

Gereçler

Başlama ve

Bitiş Tarihi

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

·         Tarihin konusunun zaman içindeki insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan eserler ve değişimler olduğunu belirtir

·         Tarih biliminin diğer beşerî ve sosyal bilimler ile fen bilimlerinden farklılıklarını bilir.

 

03.02.2020

19.06.2020

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.

·         Ortak hafızanın kimlik oluşturma ve toplumsallaşmadaki rolü üzerinde durur.

·         Mensubu olduğumuz toplum ve ülke ile içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için geçmişi bilmemiz gerektiği üzerinde durur.

·         Günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve gelecek hakkında gerçekçi ve akılcı planlamalar yapabilmek için geçmişte meydana gelenlerin farkındalığına dayanan bir tarih bilincine sahip olmak gerektiğini vurgular

·         Tarihî olayların, bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınmasının tarihî gerçeklerin yorumlanmasına etkileri örnek olay ve metinler üzerinden ele alır.

 

03.02.2020

19.06.2020

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.

·         Farklı toplum ve kültürlerin geçmişin dönemlendirilmesinde kendi tarihlerindeki önemli olayları dikkate aldıklarına değinir.

·         Zaman içerisinde kullanılan farklı takvim sistemlerine (güneş yılı ve ay yılı esaslı takvimler) ve Türklerin kullandığı takvimlere (On İki Hayvanlı Türk Takvimi, miladi takvim, hicrî takvim, Celâli Takvimi, Rûmî Takvim) değinir.

·         Miladi takvim ile hicrî takvim arasındaki temel farkları vurgular.

·         Yüzyıl hesaplamalarının nasıl yapıldığı açıklar.

 

 

 

Uzun Dönemli Amaç: İnsanlığın İlk Dönemlerini Kavrar

Kısa Dönemli Amaç

Davranışlar

 

Araç

Gereçler

Başlama ve

Bitiş Tarihi

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.

·         Göbeklitepe, Çatalhöyük ve Çayönü gibi yerleşik hayata ve medeniyete dair bilinen en eski yerleşim yerlerinden günümüze kalan maddi kültür buluntuları incelenerek yazının icadına kadar ki zamanlarda insanoğlunun hayat tarzı, tabiat ile ilişkisi ve hayatta kalma mücadelesi (yeme-içme, giyinme ve barınma) ele alır.

·         Yazının icadından önceki dönemde hâkim olan sözlü kültür örneklerini (mitler, kuruluş efsaneleri) bilir.

·         Yazının icadından önceki zamana dair dönemlendirmeyi bilir.

 

09.09.2019

24.01.2020

Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder.

·         Yazının kullanılmasının yönetim işleri ile vergi ve muhasebe kayıtları üzerindeki etkilerini bilir.

·         Kadîm tıp, astronomi ve coğrafya bilimlerinin amaç, konu ve yöntem açılarından modern zamanlardaki bilimlerden ne tür farklılıklara sahip olduğunu bilir.

 

03.02.2020

19.06.2020

İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.

·         İlk Çağ medeniyetleriyle ilgili başlıca olay ve olgular tarih şeridi üzerinde gösterir.

·         İlk Çağ’ın önemli medeniyet havzaları (Çin, Hint, İran, Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Doğu Akdeniz, Ege Yunan), bu havzalardaki medeniyet teşekkülleri ve bunların insanlığa en önemli katkıları harita/haritalar üzerinde gösterir.

 

03.02.2020

19.06.2020

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.

·         Konar-göçer ve yerleşik hayat tarzlarının İlk Çağ’dan itibaren birbirlerini tamamlayan ve coğrafi şartlara bağlı olarak tercih edilen hayat tarzları olduğunu bilir.

·         İlk Çağ’da insan topluluklarının kitlesel göçlerinin sebepleri (geçim imkânını kaybetme, iklim değişikliği, politik değişiklikler, inanç nedeniyle baskı altına alınma), belli başlı tarihî örnekleri(Ege Göçleri, Filistin’den Yahudi sürgünleri, ilk Hıristiyanların Roma baskısından kaçmaları) bilir.

·         İlk Çağ’daki başlıca tüccar kavimler (Asurlular, Fenikeliler, Lidyalılar ve Soğdlar) ve faaliyet bölgeleri harita üzerinde tanıtır.

 

03.02.2020

19.06.2020

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir.

·         İlk Çağ’da Asya ve Avrupa’da varlığını sürdüren siyasi organizasyon türleri olarak tiranlık, aristokrasi, monarşi, demokrasi, cumhuriyet ve imparatorluğu bilir.

·         Siyasi gücün meşruiyet kaynakları ve siyasi gücün maddi kaynaklarını (coğrafi yapı, hayat ve geçim tarzı, soy dayanışması, silahlı güç) bilir.

 

03.02.2020

19.06.2020

İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.

·         Sözlü ve yazılı hukuk kaynaklarını (akıl, gelenek ve kutsal kitaplar) ilişkin tarihî örnekler (Urkagina ve Hammurabi Kanunları, Hitit Hukuku ve Tevrat) bilir.

 

03.02.2020

19.06.2020

     

 

Öğrenci Velisi                                    Sınıf Rehber Öğretmeni                     Branş Öğretmeni          

İmza                                                   İmza                                                   İmza

 

Rehber Öğretmen                  Birim Başkanı

İmza                                       İmza