Münferit Birim Düzeyinde (Alan/Zümre) 2020 MEB Öz Değerlendirme Göstergeleri

MEB tarafından sene sonunda gerçekleştirilen ve meslek liselerinde bir yılı kapsayan faaliyetlerin değerlendirildiği Öz Değerlendirme Raporu ve Eylem Planı ile ilgili örnek oluşturması ve raporların daha düzenli bir şekilde oluşturulması için sizlere aşağıda yapılan bir örneği vermek istiyoruz.

Aşağıda verilen kanıtlar her okulda farklılık gösterebilmektedir. Siz de raporlanızı aşağıda belirtilen şekilde sunarsanız raporunuz daha kolay bir şekilde geçecektir.

1. EĞİTİM KURUMU YÖNETİMİ

1. Alan/zümre öğretmenleri, öğrenciler, veliler ve sektör planlama ve karar alma sürecine nasıl dâhil ediliyor?

 

Yorum/Gözlem

Zümre öğretmenleri planlama ve kara alma sürecinde aktif bir şekilde yer almaktadır. Bu kapsamda öğretmenler kurulu toplantıları ve okul-öğretmen işbirliği çerçevesinde kurulan komisyon toplantıları ile öğretmenlerin bu toplantılara katılımı sağlamaktadır.

Yıllık planların hazırlanması aşamasında ve tüm zümre toplantılarında zümre öğretmenleri görüşlerini rahatlıkla bildirmekte ve karar verme aşamasında birlikte hareket etmektedir.

Okulumuzda hem sınıf öğretmenleri hem de okul tarafından her dönem yapılan veli toplantıları ile öğrenci, veli ve öğretmen bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaktadır.

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar

2019-2020 Sene Başı öğretmenler kurulu toplantı tutanağı madde XX

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 9. sınıf Coğrafya dersi yıllık planı

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 9. sınıf Tarih dersi yıllık planı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı xx/xx/2019 tarihli 1. Dönem 10/xx Sınıfı Veli Toplantı Tutanağı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı xx/xx/2020 tarihli 2. Dönem 10/xx Sınıfı Veli Toplantı Tutanağı

 

İyileştirme/Geliştirmeye Açık Alanlar

Geliştirilecek alan yoksa boş bırak…

 

2. Fiziki mekân, ekipman ve kaynakların etkili kullanımı nasıl sağlanıyor?

Yorum/Gözlem

Okulumuzda birçok proje yapılmış olup bu kapsamda mali destek sağlanmıştır. Özellikle Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen STEM sınıflarında ders içi eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere akıllı tahta, eğitim mataryellerinin temini sağlanmıştır.

 

Bunun yanı sıra 9. sınıf öğrencilerimize kütüphane tanıtımı yapılmış ve zümrelerimiz tarafından kullanılan kaynaklar öğrencilere gösterilmiştir. Bunun dışında akıllı tahtalar sınıflarda aktif olarak kullanılmaktadır.

Okulumuz bünyesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) kapsamında bulunan öğrenciler için de destek sınıfı bulunmaktadır.

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar

xxx… Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2019/2020 Eğitim-Öğretim Yılı 11. Sınıf Kodlama Dersi Ders Programı

2019/2020 Coğrafya ve Tarih Öğretmenleri Ders Programları

İyileştirme/Geliştirmeye Açık Alanlar

 

Geliştirilecek alan yoksa boş bırak…

 

3. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ne tür tedbirler alınıyor ve hangi çalışmalar yapılıyor?

Yorum/Gözlem

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında iş güvenliği ile ilgili senebaşında yapılan öğretmeler kurulunda bazı kararlar alınmış olup bu kararlara zümremiz aynen uymaktadır. Bu kapsamda okul içerisinde ve sınıflarda görülen herhangi bir olumsuzluk okul yönetimine anında bildirilmektedir.  

İş güvenliği kapsamında zümre öğretmenleri nöbet görevlerini yerine getirmektedir. Ayrıca zümre toplantılarında iş güvenliği ile ilgili alınan kararlara zümre öğretmenlerimiz de aktif olarak katılmaktadır.

İlçe bünyesinde okulumuz öğretmenlerine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili seminer verilmiştir.

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar

 

2019/2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler Kurulu Tutanağı Madde XX

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 05.09.2019 tarihli tarih dersi zümre toplantı tutanağı madde XX

13-17 Nisan 2020 Okul Haftalık Nöbet Listesi

19.02.2019 tarihli XXXXXX……….. sayılı yazı

İyileştirme/Geliştirmeye Açık Alanlar

 

Geliştirilecek alan yoksa boş bırak…

2. PLANLAMA

1. Alan/zümrede iyileştirme ve geliştirmeye yönelik planlamalar nasıl yapılmaktadır?

Yorum/Gözlem

MEB tarafından uygulanan, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan öğretim programlarına göre planlama yapılmaktadır. Öğretmenler kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler neticesinde bu planlamalar hayata geçirilmektedir.

Dönem başlarında ve sene sonunda yapılan zümrelerde planlamaya yönelik bazı kararlar alınmaktadır. Ayrıca okulda yer alan bireyselleştirilmiş eğitime tabi öğrencilerimiz için de BEP hazırlamakta ve bu programları uygulamaktadır. Bu kapsamda bireyselleştirilmiş eğitim programına tabi öğrencilerle ilgili zümre öğretmenleri toplantılarında da bazı kararlar alınmaktadır.

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersi Sene Başı Zümre Öğretmenler Tutanağı – Madde: 7 ve 8

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Coğrafya Dersi Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı – Madde: 12 ve 13

10. Sınıf Tarih Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)

10. Sınıf Coğrafya Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)

11. Sınıf Tarih Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)

11. Sınıf Coğrafya Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)

12. Sınıf Tarih Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)

12. Sınıf Coğrafya Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı XX/XX/2020 tarihili Öz Değerlendirme Faaliyet Raporu

 

İyileştirme/Geliştirmeye Açık Alanlar

 

Geliştirilecek alan yoksa boş bırak…

 

2. Alan/zümrede iyileştirme ve geliştirmeye yönelik faaliyetler nasıl izlenmekte ve değerlendirilmektedir?

Yorum/Gözlem

 

Yapılan işlemler rapor tutularak izlenmektedir. Bu kapsamda öğrenci başarısını artırmak için deneme sınavları ve sınav analizleri yapılmaktadır. Ayrıca verilen performans ödevleri takip edilmektedir.

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı XX/XX/2020 tarihli Öz Değerlendirme Faaliyet Raporu

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Deneme Sınavı Sonuçları

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Coğrafya Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Analizi

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Analizi

Performans Takip Çizelgesi

İyileştirme/Geliştirmeye Açık Alanlar

Geliştirilecek alan yoksa boş bırak…

 

3. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

1. Alan/zümre öğretmenlerinin mesleki ve kişisel gelişimi için ne tür çalışmalar yapılıyor?

Yorum/Gözlem

Sene başında yapılan toplantılarda öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu hizmet içi eğitimler belirlenmektedir. Bu kapsamda zümre öğretmenleri ilçe ve il çapında yapılan birçok hizmet içi eğitime ve sportif aktifiyete katılmışlardır.

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar

XX/XX/2019 – XX/XX/2019 tarihleri arasında yapılan XX… sayılı – FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu başarı belgesi

XX/XX/2019 – XX/XX/2019 tarihleri arasında yapılan XX… sayılı Öğretmenler Arası Voleybol Yarışması

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantısı Madde: 12

XX sayılı mesleki gelişim kursu katılım belgesi

İyileştirme/Geliştirmeye Açık Alanlar

Geliştirilecek alan yoksa boş bırak…

2. Alan/zümre içi ve alan/zümreler arası işbirliği ve iletişim nasıl sağlanıyor?

Yorum/Gözlem

Alan ve zümreler arasında etkileşim yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Yapılan etkileşimlerin sonucu zümre toplantılarına yansıtılmaktadır.

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Coğrafya Dersi 06/09/2018 Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı Madde: 8

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersi 06/09/2018 Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı Madde: 9

İyileştirme/Geliştirmeye Açık Alanlar

Geliştirilecek alan yoksa boş bırak…

 

4. EĞİTİM-ÖĞRETİM

1. Öğrencilerin mesleki ve akademik gelişiminin sağlanmasına yönelik hangi çalışmalar yapılıyor?

Yorum/Gözlem

Öğrencilerimizin akademik başarı düzeyleri son derece düşüktür. Akademik başarılarının artırılması amacıyla kültür derslerinde destekleme ve yetiştirme kursları yapılmaktadır.

 

Sınıf rehber öğretmenleri ve okul rehberlik servisi tarafından mesleki gelişimle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Coğrafya Dersi Destekleme ve Yetiştirme Kursu Planı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersi Destekleme ve Yetiştirme Kursu Planı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 12. Sınıf Rehberlik Çalışmaları 1 ve 2

Rehberlik Servisi Meslek Analizi Araştırma Anketi

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sınıf Rehberlik Planı Madde: 11, 23, 34 XX…

 

2. Öğrencilerin bilimsel, kültürel, kişisel ve sportif gelişiminin sağlanmasına yönelik hangi çalışmalar yapılıyor?

Yorum/Gözlem

Öğrencilerimize yönelik özellikle araştırma-geliştirme çalışmaları için birçok uygulama yapılmaktadır. Proje ödevleri ve performans çalışmaları bu değerlendirme çevresinde öğrencilere verilmekte ve takipleri de yapılmaktadır.

 

50. Liseler arası TÜBİTAK Proje yarışmasına katılım sağlanmış ve bu alanda çeşitli başarılar elde edilmiştir. Ayrıca zümre öğretmenleri olarak da öğrencilerimizin sportif ve kültürel faaliyetlere katılımı desteklenmiştir.

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersi Performans ve Proje Takip Çizelgesi

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Coğrafya Dersi Performans ve Proje Takip Çizelgesi

XX sayılı 11.12.2019 tarihli Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması

15.04.2020 tarihli XX… sayılı ilçe geneli liseler arası koşu yarışması

 

 

3. Alan/zümredeki iyi uygulamalar nelerdir ve bu uygulamalar nasıl paylaşılıyor?

Yorum/Gözlem

Alan ve zümrelerdeki iyi uygulamalar özellikle işbirliği açısından son derece önemlidir. Zümre içinde yıl içerisinde yapılacak faaliyetler zümre toplantılarında ele alınmaktadır. Paydaşlar arasında gerekli iş ve işlemler zamanında yapılmaktadır.

 

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Coğrafya Dersi 06/09/2018 Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı Madde: 14

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersi 06/09/2018 Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı Madde: 9

 

5. ORTAKLIK VE KAYNAKLAR

1. Paydaşların desteği ile alan/zümreye donatım malzemesi (makine-teçhizat, eğitim/deney seti vb.) ve temrin malzeme katkısı nasıl sağlanıyor?

Yorum/Gözlem

Sınıflarda kullanılmak amacıyla okul tarafından gerekli eğitim-öğretim araç gereçleri temin edilmiştir. Ayrıca yapılan birçok proje kapsamında okulumuza sosyal bilimler laboratuvarı kazandırılmıştır.

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar

11.02.2019 tarihli laboratuvar malzemeleri alım faturası

11.02.2019 tarihli XX… Projesi katılım belgesi

 

2. Tüm paydaşlarla (üniversiteler, kalkınma ajansları vb.) alan/zümrenin sürekli gelişiminin sağlanmasına yönelik ne tür faaliyetler yürütülüyor?

Yorum/Gözlem

Zümre öğretmenlerinin gelişimi için birçok faaliyet gerçekleştirlmiştir. Bu kapsamda Fatih Projesi Akıllı Tahta Kullanımı için kurslar düzenlenmiştir. Ayrıca okul rehberlik servisi tarafından EBA kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

 

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar

11.12.2019 tarihli Okul Rehberlik Servisi EBA kullanımı faaileti yazısı

11.02.2019 tarihli Fatih Projesi Akıllı Tahta Kullanımı Sertifikası

3. Öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklere paydaşlar ne tür katkılar sağlıyor?

Yorum/Gözlem

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bu yıl ilki yapılan öğretmenler arası sportif yarışmalara okulumuz öğretmenleri basketbol ve voleybol kategorisinde katılmışlardır.

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar

XX/XX/2019 tarihli XXX.. Sayılı MEB Öğretmenler Arası Sportfi Faaliyetler Yazısı

Öğretmenler arası voleybol müsabakalarına katılım listesi

Öğretmenler arası basketbol müsabakalarına katılım listesi

 

6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

1. Personel, öğrenci, veli ve sektör memnuniyetine yönelik verilerin analizi nasıl yapılmaktadır?

Yorum/Gözlem

Her yıl rehberlik servisi tarafından öğrenci-öğretmen ve veliye yönelik memnuniyet anketleri yapılmakta olup bu anketler paydaşlarla paylaşılmaktadır.

 

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar

25.10.2019 tarihli öğrenci memnuniyeti anketi

27.10.2019 tarihli öğretmen memnuniyeti anketi

29.10.2019 tarihli veli memnuniyeti anketi

2. Alan/zümre tarafından belirlenen hedeflere ulaşılma durumu nasıl ölçülüyor? (Hedefler, sonuçların ölçülme yöntemi, elde edilen sonuçlar)

Yorum/Gözlem

Öğrencilerimize tarih ve çoğrafya derslerinde her dönem iki sınav yapılmaktadır. Hem öğrencilerimize geri bildirimde bulunmak hem de eksik yönlerini düzeltmek amacıyla zümre öğretmenleri tarafından sınav analizleri yapılmaktadır.

Sınıf düzeylerine göre başarı oranları da sene sonu zümre tolantı tutanağında belirtilmektedir.

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Analizi

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Analizi

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Coğrafya Dersi Zümre Toplantı Tutanağı Madde: 16

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersi Zümre Toplantı Tutanağı Madde: 14