1. “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler …………….. konulur, değiştirilir veya kaldırılır.”
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: Kanunla

2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kaç üyeden oluşur?
Doğru Cevap: 9

3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?

Doğru Cevap: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

 

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Doğru Cevap: TBMM

 

5. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre memurların ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları aşağıdaki normlardan hangisi ile düzenlenir?

Doğru Cevap: Toplu sözleşme

 

6. Değerlerin belirginleşmesi yaklaşımına göre bir değerin kazanımının başarıya ulaşılabilmesi için aşağıdaki hangi basamaklar yer almalıdır?

Doğru Cevap: Seçme, ödüllendirme, davranmak

 

7. UNESCO tarafından desteklenen ve 1995 yılında “Yaşayan Değerler Eğitim Programı (YDEP)” adı altında uygulanan program hangi görüş-yaklaşımdan yola çıkmıştır?

Doğru Cevap: Daha iyi bir dünya için değerlerimizi paylaşalım

 

8. Yol gösterir, insanlara belli bir yaşam biçimi, hayat tarzı sunarak sorumluluklarını bildirir. Sonuçlarını hesaba katmaksızın uyulması beklenen etik kurallardır:
– Yalan söyleme!
– Dürüst ol!
– Yasalara uy!

Doğru Cevap: Normatif Etik

 

9. İkilemlerin çözümlenmesinde belirli örnek olaylardaki gerçekliklere bakarak hareket etmeyi esas alır. Bu yaklaşım soyut etik ilkeleri, somut örnek olaylara uygulayarak pratik çözümler yaratmaya çalışır. Benzer durumlarda en iyi uygulanabilecek kuralların kararlaştırılması, nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgilenir.

Doğru Cevap: Kazuistik Etik

 

10. Etik davranışı etkileyen 3 faktör aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir.

Doğru Cevap: Ahlak, çevre, kurum özellikleri

 

11. İnsanlar için neyin iyi neyin kötü neyin doğru neyin yanlış olduğunu hayatlarını nasıl sürdürmeleri gerektiğini belirli durumlarda neyi yapıp neyi yapmayacaklarını ifade eder. Koyduğu kurallarla insan yaşamı üzerinde rehber olur, yol gösterir, insanlara belli bir yaşam biçimi, hayat tarzı sunarak sorumluluklarını bildirir.

Doğru Cevap: Normatif Etik

12. Yöneticilerde olması gereken olmazsa olmaz temel nitelikler aşağıdakilerden hangisinden eksiksiz ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: Bilgi, yetenek, tecrübe

 

13. Yönetici tutumlarından “İstenmeyen davranışın doğurabileceği olumsuz sonuçları bireye anlatarak, bilgilendirerek ondan caydırmayı amaçlar” ifadesinde tarif edilen tutum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: Sağaltımcı Tutum

 

14. Okul Yöneticisinin yeterlik alanları ile ilgili çalışmalar ışığında, okul yöneticisinin rolü 60, 80 ve 90’lı yıllara göre hangisinde doğru olarak verilmiştir.

Doğru Cevap: 1960’lı yıllarda program yöneticisi, 80’li yıllarda eğitimsel lider, 90’lı yıllarda transformasyonel lider

 

15. Çalışanların istek ve ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamaya çalışarak onları kurumun amaçları doğrultusunda motive ederler. İdeal yönetici olarak adlandırılırlar.

Doğru Cevap: Lider yöneticiler

 

16. Profesyonellik gerektirir.
* Problem tam olarak belirlenmelidir.
* Çalışmalar yapılarak, gerekli bilgiler toplanmalıdır.
* En ekonomik yol seçilmelidir.
Yukarıdaki ifadeler yönetim süreçlerinden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: Karar

 

17. Aşağıdaki Kuramlardan hangisi Yönetimde Sistem Yaklaşımı savunmaz?

İnsanın Kişiliği ve Örgüt Kuramı (Olgunluk Teorisi) (Chris Argyris)

 

18. Liderlik, demokratik ilkelere dayanır.                                           – Eğitim programı öncelikli sorunlardan başlayarak oluşturulur.
– Sorumluluklar paylaşılır ve işbirliği önemlidir. Grup yaklaşımını esas alır.
– Öğretmenlere kendilerini kanıtlayabilme şansı verilir.
– Süreç maddeleştirilmemiştir.
Yukarıda verilen özellikler hangi Denetim yaklaşımı kapsamındadır?

Doğru Cevap: Çağdaş Denetim Yaklaşımı

19. Denetmen becerileri Teknik, İnsansal ve Kavramsal beceriler olarak üç başlıkta incelenebilir. Buna göre aşağıdaki tanımlardan hangisi Kavramsal Becerileri ifade eder?

Doğru Cevap: Meydana gelen durumu bütünlük içinde görüp anlayabilme becerisini ifade eder.

 

20. Aşağıdaki unsurlardan hangisi Denetim Sürecini Etkileyen Değişkenlerden “Etkililik” kapsamında ön plana çıkan bir unsurdur?

Doğru Cevap: Öğrenci devamsızlıkları ve okulu terk etme düzeyleri

21. Elton Mayo ve arkadaşları tarafından benimsenen ve Örgütlerin kendine has yapıları olduğunu ve Çalışanların örgüte sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da katkıda bulunduğunu savunan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: İnsani ilişkiler kuramı

 

22. Aşağıda verilen yöntemler Yönetim Süreçlerinden hangisi kapsamında kullanılır?
-Gözdağı
-Ödül ve ceza uygulaması
-Borçlandırma
-Çalışanları yarıştırma
-Çalışanı işe sarma
-İçi ilgi çekici şekle getirme


Doğru Cevap: Koordinasyon (Eşgüdümleme)

 

23. Karar alma ve uygulama en etkin biçimde yapılmalıdır.
– Örgüte uygulanabilecek matematiksel bir yöntem geliştirilebilir.
– Örgütün, var olan sorunu tanıması için geri bildirim önem taşır.
Yukarıda verilen ilkeler hangi yönetim yaklaşımı tarafından savunulur?                                                                      
Doğru Cevap: Örgüte Nicel Yaklaşım.

24. Türk Eğitim tarihinde Teftişin bir yönetim süreci olduğu gerçeğine ilk oralar nerede rastlanılmaktadır.
Doğru Cevap: 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi

25. Öğrencinin derste “ilçe” nedir sorusuna  “ilçe”nin tanımın yaparak cevap verebilmesi Gagne’nin Öğrenme Hiyerarşisi içinde hangi basamağa denk gelir?

Doğru Cevap: Kavram Öğrenme

26. Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğünün Lise ve Üniversite mezunu gençler için KPSS kursu açması planlılık açısından baktığımızda hangi eğitim türü kapsamındadır?

Doğru Cevap: Formal eğitim

27. Okullardaki şiddet olaylarının temelinde toplumsal ve kültürel etkililiğin zayıflığı yatmaktadır. Bu değerlerin çocuklara yeterince aktarılamaması okuldaki şiddet olaylarının en önemli nedenlerinden biridir.  Güvenli okul ancak; Geleneksel amaçlara bağlılık,  diğer kimselerin haklarına bağlılık, toplumsal etkinliklere katılım,  toplumsal normlara inanma koşullarının sağlanmasıyla gerçekleşebilir.
Welsh, Greene ve Jenkins tarafından geliştirilen Okul Güvenliği Teorisine göre yukarıdaki açıklamalar hangi teori kapsamında değerlendirilir?

Doğru Cevap: Kontrol Teorisi

28. Aşağıdaki aşılardan hangisi Ortaokul 8. sınıfta bulunan çocuklara yapılmaktadır?
Doğru Cevap: Difteri-Tetanoz 

29. Öğrenci psikososyal gelişimi aşağıdaki dönemlerin hangisinde hızlı büyüme ve cinsel gelişmeye aynı hızda ayak uydurmakta zorlanır?
Doğru Cevap: Erken ergenlik

 

30. “Evrensel bir ilke olup ırksal, dinsel, mezhepsel vb. her türlü ayrımın iş ortamlarından uzak tutulması anlamlarına gelir.”
Yukarıdaki cümle eğitimde insan kaynakları yönetiminin dayandığı hangi ilke ile ilgilidir?

Doğru Cevap: Eşitlik

31. Çağdaş bir işletmede İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünün üstlenmesi gereken işlevler altı ana başlık altında toplanabilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu başlıklar doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap:

I-İnsan kaynakları planlaması,

II-İş gören bulma ve seçimi,

III-İnsan kaynağı geliştirme,

IV-Değerleme ve ödüllendirme,

V-Endüstriyel ilişkiler,

VI-Güvenlik ve sağlık.

 

32. Aşağıdakilerden hangisi MEB taşra teşkilatında il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesi içerisinde yer alan insan kaynakları birimlerinin görevlerinden değildir?

Doğru Cevap: Ek ders ve maaş işlemlerini yapmak

 

33. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kaç gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır?
Doğru Cevap: Kırkbeş gün

 

34. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kaç üyeden oluşur?
Doğru Cevap: 9

 

35. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?
Doğru Cevap: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

 

36. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla kaç yıl için seçilir?
Doğru Cevap: 4 Yıl

 

37. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?

Doğru Cevap: Meclis içtüzüğü

38. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hakim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç kaç gün içerisinde karar verilir?

Doğru Cevap: 7 gün

39. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
Doğru Cevap: Hakimler ve Savcılar Kurulu

 

40. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre seçim  kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaç yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz?
Doğru Cevap: 1 yıl

 

41. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre aşağıdaki zümrelerden hangisi için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırıdır?
Doğru Cevap: Kadınlar

 

42. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre savcıların idari görevleri yönünden denetimi aşağıdaki kurumların hangisi tarafından yapılır?
Doğru Cevap: Adalet Bakanlığı

 

43. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: 4 Yıl

 

44. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra aşağıdakilerden hangisine sunulur?
Doğru Cevap: Milli Eğitim Bakanlığına

 

45. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kaç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır?
Doğru Cevap: Üç ay

 

46. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre temel hak ve hürriyetler aşağıdaki normlardan hangisi ile sınırlanabilir?
Doğru Cevap: Anayasa

 

47. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi raportörlerinin Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanabilmesi için en az kaç yıl raportörlük görevini yapması gerekir?
Doğru Cevap: 5 yıl

 

48. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre aşağıdaki çalışanlardan hangileri grev hakkına sahiptir?

Doğru Cevap: İşçiler

 

49. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren kaç gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler?
Doğru Cevap: 15 gün

50. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre yüksek öğretim elemanları siyasi partilerin hangi organlarında görev alabilir?
Doğru Cevap: Merkez organlarında

 

51. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Kamu tüzelkişiliği aşağıdaki normlardan hangisiyle kurulabilir?
Doğru Cevap: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

 

52. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda, uyuşmazlık aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından çözülür?
Doğru Cevap: Yüksek Hakem Kurulu

 

53. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılır?
Doğru Cevap: Sayıştay

 

54. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeye göre “2019 Yılı” Türkiye’de ne yılı ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: Fuat Sezgin Yılı

 

55. Atatürk ilkeleri arasında demokrasi ülküsünün temelini oluşturmaktadır. Bu ilkenin ana özelliği, ülke yönetiminin ve egemenliğin kaynağını halk dediğimiz ulus varlığında bulmaktır. Egemenliği bir zümre ya da bir aileye bağlayan çağdışı biçimlerin yerini alan ve halkın seçimle saptadığı bir meclis aracılığı ile yönetim ve egemenlik haklarını kullanması, yönetimi geniş anlamda “halkın, halk tarafından halk için yönetimi” bu ilkenin özünü oluşturur. Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen ve bütün vatandaşların kanun önünde eşitliğini esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: Halkçılık

 

56. Okulda güvenli ve karşılıklı saygıya dayalı sosyal ve ahlaki bir ortam oluşturulması te­meldir.
– Çağdaş değer eğitimi yaklaşımlarının okul ön­cesi eğitimde devamı olan yaklaşımdır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen değer eğitimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: Yapılandırmacı ahlaki eğitim

 

57. Edgerton’ın altı maddede ifade ettiği evrensel değerler aşağıdakilerden hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: Hakikate hürmet, Kişisel Bütünlük, Hakkaniyet ve adalet, İnsan haysiyetine hürmet, Hizmet, Sevgi

 

58. Kriz dönemlerinde belirli sayıda kişilerin bir araya gelerek problemleri, bunların olası çözümlerini ve katılan bireylerin yaratıcı düşüncelerini ortaya koymak için kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: Beyin fırtınası

 

59. Bilginin Kısa Süreli Bellekten Uzun Süreli Belleğe Aktarılmasındaki süreçte hangi sıralama takip edilir.
I-Kodlama                             II-Etkinlik
III-Örgütleme                        IV-Eklemleme
Doğru Cevap: I-III-IV-II

 

 

60. Okul Yöneticisinin yeterlik alanları ile ilgili çalışmalar ışığında, okul yöneticisinin rolü 60, 80 ve 90’lı yıllara göre hangisinde doğru olarak verilmiştir.

Doğru Cevap:

 

1960’lı yıllarda program yöneticisi,

80’li yıllarda eğitimsel lider,

90’lı yıllarda transformasyonel lider

 

61. Katz’a göre Yöneticilerin sahip olması gereken ve üç gruba ayırdığı yeterlikler; aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: Teknik yeterlikler, insancıl yeterlikler ve kavramsal yeterlikler

 

62. Bir eğitim programı hazırlarken sorulan “nasıl öğretelim?” sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: Hedef – Davranış

 

63. Gezi, gözlem ve deney planları hangi öğretim planının bir parçasıdır?
Doğru Cevap: Ders planı

 

64. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin itiraz süresi, yetkili merci kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?
Doğru Cevap: 10

 

65. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, kesin hesap kanun teklifi izleyen mali yılın hangi ayı sonuna kadar TBMM’ye sunulur?
Doğru Cevap: Haziran

Hangileri Yönetim Süreçleri içinde yer alır

I-Karar
II-Koordinasyon
         
III- Değerlendirme
                

 

66. Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır.

Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar verilir.

 

67. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini on beş gün içerisinde kesin karara bağlar.

 

68. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır.

 

69. Yazılı soru, yazılı olarak en geç on beş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.

 

70. Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir. Disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, askerî mahkemeler kurulabilir.

 

71. Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya içtüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer.

 

72. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilirler.

 

73. Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idari yargı hâkim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Kurulu; dörtte biri, nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı; tarafından seçilir. Dört yıl için seçilirler.

 

74. Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar.

 

75. Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir.

 

76. Milli Eğitim Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.

 

77. Dilekçe sahibinin adı- soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir. En geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir.

 

78. Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.

 

79. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, gerçek ve tüzel kişilerle, belediyeler, özel idareler ve Devlet tarafından açılabilir.

80. Her yıl derslere başlamadan en az 15 gün önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir üç nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir.

 

81. Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40’dan fazla olamaz.

 

82. Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için on beş Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

Uyarılara rağmen göndermiyorsa Beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

83. Okul idareleri ve mülkî amirliklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

84. Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur.

 

85. Sınıflandırma:

A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.

Kariyer:

B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.

Liyakat:

C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

86. Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun

12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.

 

87. Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler.

Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir.

 

88. Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır.

 

89. Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.

 

90. Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) Olağanüstü hal döneminde aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar.

 

91. Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

 

92. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.