AVRUPA:

 • Kavimler göçünün etkisi ile merkezi krallıklar yıkılmış, Feodalite rejimi hüküm sürmektedir.
 • Diğer yandan Katolik kilisesi gücünü artırmış, Skolastik düşünce Avrupa’nın hakim düşünce yapısıdır.

AFRİKA:

 • Kuzey Afrika’nın büyük bir bölümü Roma İmparatorluğu’nun egemenliği altındaydı.
 • Ayrıca Habeşistan Krallığı bulunmaktaydı. Hıristiyanlık yaygın din olarak benimsenmişti.

ASYA:

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu:  

 • Roma İmparatorluğu’nun “Kavimler Göçü” ile başlayan barbar akınlarına dayanamayıp ikiye ayrılmasından sonra (395) başkenti İstanbul olan Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu kurulmuştu.
 • Balkanlar, Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır Doğu Roma’nın egemenliği altındaydı. İslamiyet’in doğuşu sırasında en güçlü devlet konumundaydı.
 • Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebi hakimdi.

Sasaniler (İran):

 • İran’da kurulmuştu.
 • Bizans’tan sonra en güçlü devlet konumundaydı.
 • İslamiyet’in doğuşu sırasında taht kavgaları ve Bizanslılarla olan savaşları yüzünden güçlerini kaybetmeye başlamışlardı.
 • Zerdüştlük dinine inanmışlardı.

Kök Türkler:

 • Asya’nın en güçlü devleti olan Kök Türk Devleti,
 • İslamiyet’in doğuşu sırasında Doğu ve Batı Kök Türk Devleti olarak ikiye ayrılmıştı.
 • Kök Türkler arasında Gök Tanrı inanışı yaygındı.

ARABİSTAN:

Coğrafi durum: Arap yarımadası coğrafi olarak 4 bölüme ayrılmıştır.

1. Güney Arabistan (YEMEN ),

2. Kuzey Arabistan,

3. Batı’ da Kızıldeniz’e paralel uzanan, yaşama en elverişli, ticaret yolları üzerinde bulunan ve en önemli şehirlerin ( Mekke, Medine, Taif ) bulunduğu HİCAZ bölgesi 

4. Çöllerle kaplı NECİD bölgesi

 

Siyasi durum:

 • İslamiyetten önce Arap yarımadasında siyasi birlik hiçbir zaman sağlanamamıştır. Bunun sebepleri:

1. Arapların kabileler halinde yaşaması

2. Arabistan’ın coğrafi yapısı ( çok büyük bölümünün çöllerle kaplı olması )

 • Bunun yanı sıra İslamiyetten önce Yemen’de: Main, Seba, Himyeri devletleri kurulmuştur.
 • Kuzey Arabistanda ise Nebatlılar, Tedmürlüler ve Gassaniler devletleri kurulmuştur.

Sosyal durum:

 • İslamiyetin kabülünden önceki dönemlerine “Cahiliye Devri” adı verilmiştir.

DİKKAT: İslamiyet öncesinde Arabistan’ın sosyal hayatına cahiliye devri denmesinin nedeni Arapların okuma-yazma bilmemesi değildir. Arap toplumunun yozlaşmış durumudur. bu dönemde kız çocukları diri diri toprağa gömülür. İçki, kumar, faizcilik, zina v.b tüm kötü alışkanlıkların bulunduğu bir toplum vardır.

 • Kabileler halinde yaşarlardı. Aralarında sıkca kan davaları yaşanırdı.
 • Şehirlerde oturanlara “Hadari/Medeni”, hayvancılıkla uğraştıklarından göçebe biçimde yaşanlara “Bedevi” denirdi.

Din ve İnanış:

 • Dinleri çok tanrılı olup “Putperestlik” denirdi. En büyük tanrıları Lat, Menat, Hubel, Uzza’dır. Putları Müslümanlarca da kutsal olan “Kabe” de bulunurdu.
 • Bunlardan başka Hıristiyanlar, Museviler ve Hz. İbrahim dini olarak nitelendirilen Hanifler bulunmaktaydı.
 • Haram aylarında kan davalarının, çatışmaların durduğu barış ortamı yaşanmaktadır.
 • En büyüğü “Ukaz” olan bu aylarda kurulan panayırlarda bir yandan ticaret yapılırken diğer yandan başta şiir olmak üzere çeşitli yarışmalar düzenlerlerdi.