KAVİMLER GÖÇÜ:

Asya’da yaşayan Hun Türkleri siyasi birliklerini kaybedince bunların bir kısmı (Kuzey Hunları), Çin egemenliğine girmeyerek batıya doğru göç ettiler. Hun Türklerinin Karadeniz’in kuzeyine gelerek, Hazar, Karadeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa’da yaşayan ” Barbar kavimleri (Germen kavimleri) diye nitelendirilen (Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar , Alanlar, Angıllar, Saksonlar, Alamanlar, Franklar vb) kavimleri iteklemesi ile başlayan, bu kavimlerin tam bir kaos içinde Avrupa’nın içlerine dolmaları ile sonuçlanan büyük göç hareketine denir.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

 • Barbar kavimlerin topraklarından içeri girmesini engelleyemeyen Roma önce ikiye ayrıldı.(395)
 • Ardından Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı.(476)
 • Feodalite rejimi ortaya çıktı.
 • Sürekli savaşlar hızla okuma-yazma oranının azalmasına, cehaletin artmasına neden oldu. Diğer yandan barbar kavimler arasında Hıristiyanlık yayıldı. Tüm bunların Kilisenin gücünün artmasına, Skolastik düşüncenin egemen olmasına neden oldu.
 • Avrupa’nın etnik yapısı değişti ve bugünkü bazı Avrupa toplumlarının temelleri atıldı. (Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere vb)
 • Hunların bir bölümü Macaristan’a yerleşerek burada Avrupa Hun Devleti’ni kurdular. Bir süre Avrupa’nın siyasi tarihini etkilediler.
 • Türk kültürü Avrupa’da yayıldı.
 • İlk Çağ bitti, Orta Çağ başladı.

 

FEODALİTE (DEREBEYLİK):

 • Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra ortaya çıkan ve Avrupa Ortaçağı’na damgasını vuran bir sistemdir.
 • Kavimler Göçü’nün yarattığı karışıklıklar yüzünden kendilerini güvende görmeyen halk ve toprak sahiplerinin güçlü kişilerin koruması altına (himayelerine) girmeleri ile başlamıştır.
 • Bu sistemde himaye edenlere yani koruyanlara “Süzeren”, koruma altına giren halk ve küçük toprak sahiplerine ise “Vassal” denilmiştir.
 • Temeli eşitsizlik esasına dayanan bu sistemde halk, değişik hukuki haklara sahip sınıflardan oluşmaktaydı.

Bunlar;

a) Asiller: Her türlü haklara sahiptiler. En üstte “Senyör” denilen derebeyi bulunurdu. Senyörlerin en büyüğü Simgesel yetkili Kral’dı. Derebeylerinden sonra, Dükler, Kontlar, Baronlar, Vikontlar ve Şövalyeler gelirdi.

b) Rahipler: Papaya bağlı idiler. Büyük topraklara sahip olarak zenginleşmişler ve Senyörler gibi yaşamışlar, askerlikten ve vergiden muaf (bağışıklık) tutulmuşlardır.

c) Burjuvalar: Ticaret ve sanayi sayesinde zenginleşmişlerdir. Belli bir miktar para karşılığında Senyörlerin koruyuculuğu altına girmişlerdir.

d) Köylüler: En kötü şartlarda yaşayanlardır.

1. Serbest Köylüler: Topraktan kazandıklarının bir bölümünü Senyörlerine vergi olarak verirlerdi, mallarını çocuklarına miras bırakabilirlerdi.

2. Serfler: Toprakla birlikte alınıp satılan, hiçbir hakları olmayan, efendilerinin topraklarında çalışıp onlara hizmet eden en alt sınıftır.

NOT: Feodalitenin ortaya çıkışı ve Feodal düzenin işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: ORTA ÇAĞDA DEVLET VE TOPLUM

AVRUPA HUN DEVLETİ

 • Asya’dan yola çıkan Hun Türkleri Balamir önderliğinde Bugünkü Macaristan dolaylarına gelerek yerleştiler.
 • Balamir’den sonra başa geçen “Uldız”, Avrupa Hunları’nın geleneksel politikasının temellerini atmıştır.

a) Önce Doğu Roma’yı etkisiz hale getirmek, (daha güçlü durumdaki Doğu Roma İmparatorluğudur. Bunu yaparken Batı Roma ile iyi ilişkiler kurmak)

b) Batı Roma üzerine yürümektir. (Doğu Roma sindirildikten sonra)

NOT: Hunların bir kısmı Uldız döneminde Anadolu’ya girdiler. Bu olay Türklerin Anadolu’ya ilk adımı atışlarıdır.

ATTİLA DÖNEMİ :

 • Avrupa Hunları’nın en parlak dönemi ise “Attila” dönemidir.
 • Avrupalıların Atilla’yı kendilerini cezalandırmak için Tanrı tarafından gönderilen “Tanrının kırbacı” olarak nitelendirmiştir.
 • Uldız döneminde temelleri atılan Roma siyaseti, Attila tarafından  başarıyla uygulanmıştır.

1. Attila önce Doğu Roma’ya (Bizans) yönelmiş, MARGOS ve ANATOLYOS antlaşmaları ile kesin şekilde itaat altına almıştır.

2. Ardından Batı Roma’ya yönelmiş GALYA ve ROMA seferlerini yapmıştır. Böylece Batı Roma’yı da itaat altına almıştır. Roma şehrine girebilecekken Papa’nın Ricası ve yüklü bir vergi karşılığı bunu yapmamıştır.

 • Attila’nın ölümünün ardından taht kavgaları ve Barbar kavimlerle mücadele Hunları zayıflattı.
 • Orta Avrupa’da daha fazla dayanamayan Hunların Karadeniz’in kuzeyine çekildi.

DİKKAT: Hunlar, Giysi, at eyerleme ve at koşumları ile ordu sistemleri gibi konularda Avrupalıları etkilemişlerdir.