DİKKAT: Osmanlı devleti dönemindeki hukuk sistemini bilirsek, bu inkılâba neden ihtiyaç duyulduğunu da yapılan inkılâbın tam olarak ne olduğunu da daha iyi anlayabiliriz.

Osmanlı Hukuk sistemi:

1. Şer’i hukuk kuralları geçerli idi. Bu kurallar toplumsal hayat içerisinde kadın ile erkek arasında eşitsizliğe neden oluyordu.

Örneğin:

 • Kadınların evlenme ve boşanma hakkı yoktu.
 • Bir erkek birden fazla kadınla evlenme hakkına sahipti.
 • Kadınların herhangi bir işte çalışma hakkı yoktu.
 • Kız çocukların miras hakkı yoktu.
 • Mahkemelerde iki kadının şahitliği, bir erkeğin şahitliğine eşit kabul ediliyordu.

 

2. Osmanlı ülkesinde bir hukuk birliği de yoktu.

 • Müslüman tebaa kendi dininin kurallarına göre mahkeme edildiği için, gayrimüslim tebaa bu kurallarla mahkeme edilemezdi. Bu yüzden onların kendi Cemaat mahkemeleri vardı.
 • Ayrıca Şer’i kuralların yorumlanması konusunda da kadılar arasında farklılık olabiliyordu.

 

Medeni Kanun nedir?

 • İnsanların günlük yaşantısında karşılaştıkları; kişiler arası ilişkiler, aile ilişkileri (evlenme, boşanma), vb. ilişkiler hakkında kurallar getirerek toplumsal hayatı düzene sokan kanundur.

DİKKAT: Medeni kanunun içerisinde devlet yapısı, yönetim şekli v.b konulara ilişkin getirilen kurallar bulunmamakta, daha çok kişilerin günlük hayatına ilişkin kurallar yer almaktadır.

 

TÜRK MEDENİ KANUNU

 • O dönemin en yeni, çağdaş, sorunlara kalıcı çözümler sunan ve Türk yaşantısına en uygun Medeni Kanunu olan İsviçre Medeni Kanunu esas alınarak 17 Şubat 1926’da Türk Medeni Kanunu hazırlanmıştır. Bu kanun 4 Ekim 1926’da uygulamaya konulmuştur.

Medeni Kanun’un Türk Kadınına Sağladığı Bazı Haklar

 • Kadına istediği mesleği seçme hakkı vermiştir.
 • Tek eşle evlilik kabul edilmiştir.
 • Resmî nikâh zorunluluğu getirilmiştir.
 • Mirastan eşit pay almaları sağlanmıştır.
 • Mahkemede kadının şahitliğinin kabul edilmesi sağlanmıştır
 • Boşanma, şartlara bağlanmıştır.
 • Evlenme yaşı sınırı getirilmiştir.

.

Medeni Kanun’un Önemi

 • Sosyal ve ekonomik alanda kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır. 

DİKKAT: Siyasal alanda henüz değil. Türk Medeni kanunu ile kadınlara seçme seçilme hakkı verilmemiştir.

 • Azınlıklarda Türk Medeni Kanun’unu kabul etmişlerdir.

DİKKAT: Zaten, Lozan Barış Antlaşmasında azınlık statüsü ortadan kaldırılmıştı. Dolayısıyla yapılan bu inkılâp bu açıdan da bir mecburiyetti.

 • Böylece hukuk alanında birlik ve düzen sağlanmıştır.
 • Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkı ellerinden alınmıştır.
 • Türk kadının toplumdaki yeri ve saygınlığı güçlenmiştir.

DİKKAT:

 • Türk Medeni Kanununun kabulü, kadın ile erkek arasındaki eşitliği sağladığı için Atatürk ilkelerinden HALKÇILIK ilkesi ile ilgilidir.
 • Şer’i hükümlerin yerine çağdaş kurallar getirdiği için LAİKLİK ilkesi ile ilgilidir.
 • Batı’yı örnek alarak, çağdaş hukuk kuralları getirdiği için İNKILÂPÇILIK ilkesi ile ilgilidir.
 • ANCAK, Devlet yapısı, yönetim şekli ile ilgili herhangi bir kural olmadığı içinde CUMHURİYETÇİLİK ilkesi ile ilgili değildir.

 

HUKUK ALANINDA YAPILAN DİĞER İNKILÂPLAR

 

 • İtalya’dan Ceza Kanunu (1926)
 • Alman ve İtalyan kanunlarından, Ticaret Kanunu (1926)
 • Almanya’dan Ceza Muhakemeleri Kanunu (1929)
 • Alman ve İtalyan kanunlarından, Deniz Ticaret Kanunu (1929)
 • İsviçre’den İcra ve İflas Kanunu (1929) örnek alınarak hazırlanmıştır.