AVUSTURYA 

 • Osmanlı Avusturya mücadelesi aslında Osmanlı Devleti ile Habsburg hanedanı arasındaki mücadeledir.
 • Bu mücadele Osmanlı Devleti Orta Avrupa’ya yani Macaristan’a adım attığı anda başlamıştı. Yani Kanuni Sultan Süleyman döneminde.
 • Kanuni devrinde imzalanan 1533 İstanbul Antlaşması ile Avusturya Osmanlı üstünlüğünü kabul etmişti.
 • 17. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti’nin en çok mücadele ettiği devlet Avusturya olmuştur.

 

1.1593-1606 Savaşları ve Zitvatoruk antlaşması

 • Avusturya’nın Eflak, Boğdan içişlerine karışması,
 • Bosna Beylerbeyi Hasan Paşa’yı öldürmesi üzerine savaş başladı.
 • Başlangıçta Avusturya üstünlük sağlayınca Padişah 3. Mehmet sefere çıkmıştır.
 • Eğri, Kanije, Estergon kalelerini fethetmiştir. ( III. Mehmet EĞRİ fatihi olarak bilinir. )

 • Ardından yapılan Haçova meydan savaşında Avusturya’yı yendi.

NOT: Bu savaşta çok sayıda asker kaçarak savaş alanını terk etmiş. Savaş ordunun geri hizmet birimleriyle kazandırmıştır.  Savaş sonunda kaçan askerler ordudan atılmış ve Anadolu’da Celali isyanlarının başlamasına neden olmuştur.

 • Osmanlı – Avusturya savaşları, Celali isyanlarının çıkması ve İran Savaşlarının başlaması üzerine 1606 Zitvatoruk antlaşması ile sona erdi.

Antlaşmaya göre:

 • Osmanlı Devleti’nin savaşta aldığı Kanije, Estergon, Eğri kaleleri Osmanlı’da kalacak.
 • Avusturya artık Osmanlı’ya vergi vermeyecek ancak bir defalık savaş tazminatı verecek.
 • Avusturya Arşidükü (Kralı) protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak.

NOT: Bu antlaşma Osmanlı Devleti İstanbul antlaşması Avusturya’ya karşı elde ettiği üstünlük kaybedilmiştir.  Yani Avusturya ve Osmanlı Devleti siyasi açıdan eşit hale gelmiştir.

 

2.1662-1664 Savaşlıları ve Vasvar antlaşması

 • Avusturya’nın Erdel sorununa müdahale etmesi sonucu savaş başlamış.
 • Sadrazam  KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA, Avusturya üzerine sefere çıkmıştır.
 • Savaşta Uyvar ve Novigrad kaleleri fethedilmiştir.

NOT: Uyvar’ın fethi sırasında gösterilen kahramanlıklar “Uyvar önlerinde bir Türk kadar güçlü” sözünün doğmasına neden olmuştur.

 • Sonuçta VASVAR antlaşması imzalanmıştır.

Antlaşamaya göre:

 • Uygar ve Novigrad Osmanlıda kalacak.
 • Avusturya savaş tazminatı ödeyecek.

NOT: Avusturya son kez savaş tazminatı ödemiştir.

 

3. II. Viyana kuşatması ve Karlofça anltlaşması için bakınız :