DİKKAT:

 • Osmanlı Devleti’nde başkentin dışında kalan her yer taşradır.
 • Osmanlı idari yapılanması ile ilgili bilmemiz gereken en önemli husus, Osmanlı devletinin MERKEZİYETÇİ bir yönetim anlayışına sahip olduğudur.

Osmanlı Devletinde;

 • Ülke, EYALETlere,
 • Eyaletler sancaklara,
 • Sancaklar kazalara,
 • Kazalar ise köylere ayrılmıştır.

Osmanlı devletinde temel idari birim eyalettir.

 

Eyaletler uygulanan vergi düzeni esas alınarak 3 gruba ayrılmıştır.

1. SALYANELİ (YILLIKLI) EYALETLER:

 • Tımar sisteminin uygulanmayıp vergilerini yıllık olarak toplanır.
 • Bu eyaletlerde toplanan vergiler doğrudan merkeze gönderilir.
 • Genelde merkezden uzak ve Türklerin yaşamadığı bölgeler olduğu için Tımar sistemi uygulanamayan eyaletlerdir.
 • Örneğin; Mısır, Habeş, Yemen, Tunus, Cezayir, Trablusgarp

 

2. SALYANESİZ (YILLIKSIZ) EYALETLER:

 • Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdir.
 • Genelde merkeze daha yakın ve Türk nüfusunun bulunduğu bölgeler olduğu için Tımar sistemi uygulanabilen eyaletlerdir.
 • Örneğin; Rumeli, Budin, Bosna, Anadolu, Karaman, Sivas, Musul, Bağdat, Erzurum

 

3. ÖZEL YÖNETİMİ OLAN EYALETLER:

 • İç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlı,
 • Yöneticileri Padişah tarafından belirlenen,
 • Yerel yönetim şekillerinin ve vergi düzeninin devam ettirildiği eyaletlerdir.
 • Örneğin; Hicaz, Kırım, Erdel, Eflak, Boğdan

 

 

BEYLERBEYİ:

 • Paşa Sancağı adı verilen vilayet merkezinde otururdu.
 • Anadolu Beylerbeyliği’nin merkezi  KÜTAHYA,
 • Rumeli Beylerbeyliği’nin merkezi ise MANASTIR şehri idi.
 • Beylerbeylerinden Rumeli Beylerbeyi terfi ederse Divanıhümayun’da sonuncu vezir olurdu.
 • Anadolu Beylerbeyi terfi ettiği takdirde Rumeli Beylerbeyliği’ne getirilirdi.
 • Daha sonra eyaletlerin sayısı arttıkça beylerbeyi sayısı da çoğalmıştır.

GÖREVLERİ:

 • XVI. yüzyıl boyunca Beylerbeyi taşra kuvvetlerinin kumandanı ve çeşitli sancaklara dağılmış beylerin komutanıydı.
 • Beylerbeyi; kendi oluşturduğu divanda askerî meseleleri görüşür, bölgesinde güvenliği sağlardı.
 • Tımarların düzenli işlemesi için gerekli tedbirleri alırdı.
 • Kendi bölgelerindeki sancak beyleriyle tımarlı sipahileri alarak emredilen yerde orduya katılmak zorundaydı.

Beylerbeyine bağlı kalabalık bir memur topluluğu vardı:

 • Adli ve hukuki işler vilayet merkezinde kadılar tarafından görülürdü.
 • Vilayetle ilgili işler kendi başkanlığında toplanan divanda görüşülürdü.
 • Hazineye ait işler, mal defterdarı;
 • Zeamet işleri, tımar kethüdası;
 • Tımar işleri, tımar defterdarınca yapılırdı. 

 

SANCAK BEYİ:

 • Sancağındaki tımarlı sipahilerin ve zeamet sahiplerinin komutanıdır.
 • Asili görevi, Kendine bağlı askerler, sancak sınırları içinde bulunan diğer tımarlı sipahilerle birlikte emredilen seferlere katılmak zorundadır.
 • İdari görevi ise halkın rahat ve huzur içinde yaşaması için sancağın düzenini, emniyetini sağlamak ve bununla ilgili gerekli tedbirleri almaktır.
 • Ayrıca sancak merkezi olan şehrin asayişini temin etmek ve adaletin uygulanmasını gözetmek zorundadır.
 • Sancak beyi düzenin teminatı olan şer’i ve örfi hukuka aykırı durumları önlemek hususunda kadı ile birlikte hareket etmektedir.

 

KADI:

 • Kazalarda (bugünkü İLÇE) kadı, hem hukuk görevlisi, yani bir çeşit hakim
 • Hem de en yüksek mülki amirdir. (KAYAMAKAM)
 • KADI için ayrıca bakınız: OSMANLI HUKUK SİSTEMİ