• İstanbul’un fethi ile Yeni Çağ’ın başladığı kabul edilir. Bu çağın başlangıcına denk gelen 15-16. Yüzyıllarda günümüz Avrupa’sının temellerinin atıldığı çok önemli gelişmeler meydana gelmiştir.

Bunlar:

 • Teknolojik gelişmeler
 • Feodalite’nin çözülüşü
 • Coğrafi keşifler
 • Rönesans
 • Reform

 

TEKNOLOJİK GELİŞMELER:

Barut:

 • Avrupalılar, Haçlı seferleri sırasında barut’u Müslümanlardan öğrendiler.
 • Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlaması ve İstanbul’un fethi sırasında top teknolojisinde meydana gelen gelişme (güçlü ve sağlam surların bile toplarla yıkılabileceğinin anlaşılması) Feodalite’nin yıkılış sebeplerinden birisi olmuştur.

Pusula:

 • Avrupalılar, Haçlı seferleri sırasında Pusulayı (usturlap) Müslümanlardan öğrendiler.
 • Ayrıca pusuladaki sapma açısını hesapladılar.
 • Pusula sayesinde açık denizlere güvenle açılabildiler. Buda Coğrafi keşiflerin sebeplerinden birisi oldu.

Kağıt ve Matbaa:

 • Avrupalılar Endülüs Müslümanlarından kağıt yapımını,
 • Haçlı seferleri sırasında matbaayı öğrendiler.
 • Böylece çok sayıda kitap basılabildi. Bilgi herkesin kolayca ulaşabileceği bir hale geldi. Bu Rönesans ve Reform’un sebeplerinin en önemlisi oldu.

 

FEODALİTE’NİN ÇÖZÜLÜŞÜ

 • Feodalite (Derebeylik), Kavimler Göçü’nden itibaren Avrupa’da ortaya çıkan ve nerdeyse bin yıl devam eden siyasi rejimin ve sosyal tabakalaşmanın adıdır.
 • Feodalite toprak egemenliğine dayalı federal bir yönetim sistemidir.
 • Bu sistem 15. Yüzyıldan itibaren birçok sebepten ötürü zayıflamaya başlar.

NOT: FODALİTE İÇİN AYRICA BAKINIZ : FEODALİTE REJİMİ ve FEODAL AVRUPA TOPLUMU

Bu sebepler:

 • Haçlı seferlerine katılan derebeyleri ya hayatlarını ya da servetlerini kaybetti. Derebeyleri azaldıkça merkezi krallıklar güçlenmiştir.
 • İstanbul’un fethi sırasında top teknolojisinde meydana gelen gelişme (güçlü ve sağlam surların bile toplarla yıkılabileceğinin anlaşılması)
 • Coğrafi keşifler iki açıdan feodalite zarar vermiştir:
 1. Keşifleri finanse eden Krallar bulunan yerlerden çok büyük zenginlik elde ederek güçlendiler.
 2. Keşiflerle birlikte toprak yerini para ve ticarete bıraktı. Böylece derebeyleri güç kaybederken burjuvalar onların yerini almaya başladı.
 • Çifte Gül Savaşları: İngiltere Kralı ile İngiliz derebeyleri arasında yapılan bu iç savaşı Kral kazandı ve güç kazandı.
 • Yüzyıl Savaşları: İngiltere ve Fransa arasında yapılan bu savaşta Fransa yenildi. Fransa’daki derebeylerinin güçten düşmesine, Kralın güçlenmesine neden oldu.

NOT:

 • Bu siyasi değişim süreci Katolik Kilisesi’nin çıkarlarına uymuyordu. Çünkü feodal sistemin bölünmüşlüğünden en iyi yararlanan kurum kiliseydi. Kralların güçlenmesi, feodal yapıyı siyasi güç olarak kullanan kilisenin de siyasi otoritesini kaybetmesi anlamına geliyordu.
 • Orta Çağ Avrupa’sında papalık, dinin merkezi olmasının dışında siyasi güce de sahipti. Krallar papanın elinden taç giyerdi. Böylece otoriteleri papa tarafından verilmiş olurdu. Fakat XV. yüzyılda feodal sistemin zayıflaması, kralların papalara karşı üstünlük sağlanması Avrupa’nın siyasi ve sosyal yaşamında büyük değişikliklere yol açtı.
 • Avrupa’da yeni değerler önem kazandı. Krallar güçlerini artırmak için keşifleri ve bilimsel faaliyetleri desteklediler. Bu da Coğrafi Keşiflere, Rönesans ve Reforma neden oldu.