RÖNESANS

 • Kelime anlamı yeniden doğuş olan, XV ve XVI. yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde görülen bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmelerin tümünü ifade eder.
 • Esasen Avrupalıların Orta Çağ boyunca unuttukları Antik Yunan ve Roma uygarlıklarının felsefesine geri dönüşünü ifade eder.

Hümanizm:

 • Orta Çağ Avrupa’sının baskıcı Skolastik düşüncesine karşı çıkarak, insan ve doğa sevgisini temel alan düşünce sistemidir.
 • Hümanizm İtalya’da, edebiyatta ortaya çıkmıştır. Hümanizm edebiyatla sınırlı kalmamış mimari ve güzel sanatları da etkilemiştir.

 

Rönesans’ın İtalya da Başlamasının Nedenleri:

 • İtalya’nın İslam uygarlıklarıyla yakın ilişki içinde olması,
 • İstanbul’un fethinden sonra İtalya ya giden bilginlerin Latince eserleri çevirmeleri,
 • Zengin şehir devletlerine sahip olan İtalya’da bilimsel ve kültürel çalışmaların desteklenmesi, (Mesen sınıfı)
 • İtalya’nın ticaret merkezi olması, değişik medeniyetlerle sürekli bir etkileşim içinde olması.

 

Rönesans’ın Nedenleri:

 • Haçlı Seferleri ile Müslüman dünyasından öğrendikleri matbaayı geliştirmeleri,
 • Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa’da sanatı ve sanatçıyı koruyan Mesen sınıfının oluşması,
 • Kiliseye duyulan güvenin azalması ve Skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi,
 • Yetenekli sanatçı ve bilim insanlarının yetişmesi,
 • Eski Yunan, Roma (antikite) ve İslam medeniyetine ait eserlerin incelenmesiyle akılcı düşüncenin ortaya çıkması.

 

Rönesans’ın Sonuçları:

 • Avrupa’da resim, heykel, edebiyat ve mimari en üst düzeyde gelişme gösterdi.
 • Eski eserler ve daha önce papaların çevirisine izin vermedikleri İncil, Latinceden Avrupa dillerine çevrilerek okunduğu için kiliseye ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı. Böylece Reform hareketlerine zemin hazırlandı.
 • Skolastik düşünce yıkılarak yerini deney ve gözleme dayalı pozitif düşünceye bıraktı.
 • Pozitif ve özgür düşünce, bilim alanında yeni buluşların ortaya çıkmasına yol açtı.

NOT: Rönesans Avrupa dışında görülmedi.

 

Rönesans’ın Osmanlı Devleti’ne etkisi:

 • Osmanlı Devleti, XV ve XVI. yüzyıllarda bilim, teknik ve mimaride Avrupa’dan çok ileri düzeydeydi.
 • Bu sebeple Osmanlı Devleti Avrupa’da yaşanan bu gelişmelerden yararlanma ihtiyacı duymadı.
 • Ancak Avrupa devletleri, Rönesans’ın etkisiyle oldukça hızlı bir gelişme süreci yakalamış oldu.